Hand History #23186

 • Blinds: $1.00/$2.00
 • SB ($200.00) 100bb
 • BB ($200.00) 100bb
 • UTG ($200.00) 100bb
 • MP ($200.00) 100bb
 • CO ($580.00) 290bb (Villain)
 • BTN ($580.00) 290bb (Hero)As 7s 9d Td
 • P ($3.00, 6 players)
 • UTG raises to $4.00, MP raises to $12.00, CO calls $12.00, BTN calls $12.00, SB calls $11.00, BB calls $10.00, UTG calls $8.00
 • F ($72.00, 6 players) Ad Tc 8c
 • SB checks, BB checks, UTG checks, MP checks, CO checks, BTN checks
 • T ($72.00, 6 players) Ad Tc 8c 6d
 • SB checks, BB bets $30.00, UTG calls $30.00, MP calls $30.00, CO calls $30.00, BTN raises to $252.00, SB folds, BB folds, UTG folds, MP folds, CO calls $222.00
 • R ($666.00, 2 players) Ad Tc 8c 6d 8h
 • CO bets $666.00